Sandefjord kommune Seksjon barnehage

Vi søker deg som ønsker en spennende lederstilling!

Enhetsleder/styrer i Frydenberg barnehage

Vil du være med å lede og utvikle fremtidens barnehage i Sandefjord kommune?

Om Frydenberg barnehage

Frydenberg barnehage er en av 22 kommunale barnehager i Sandefjord. 

«MED BARNA I SENTRUM»

Frydenberg barnehage er en stor barnehage i sentrum av Stokke som gir tilbud til 84 barn i aldersgruppa 1-5 år. Barnehagen har en utradisjonell arkitektur som gir store muligheter for fleksibilitet, og er i dag inndelt i 5 barnegrupper. Frydenberg er en forsterket barnehage som gir tilbud til barn med ulike funksjonsutfordringer i tillegg til et ordinært barnehagetilbud. Barnehagen har ansatte med allsidig og høy kompetanse og erfaring med tverrfaglig samarbeid med andre instanser. Barnehagen tilrettelegger for barnehagebasert kompetanseheving, og har en struktur som ivaretar dette. Frydenberg er en fargerik barnehage og er opptatt av mangfold og inkludering for både barn og ansatte, og har fokus på tilrettelegging for aktiv deltakelse, mestringsopplevelser, fellesskap og vennskap uavhengig av nasjonalitet og funksjonsnivå. Her er det fokus på et godt arbeidsmiljø, og barnehagen har høy score på medarbeiderundersøkelser. Frydenberg er partnerbarnehage for USN, og har flere praksislærere blant de ansatte. Barnehagen har et godt omdømme og fornøydhet blant brukerne, og har mange søkere til barnehageplass. Barnehagen er lett tilgjengelig med både buss og tog, og har flotte turmuligheter i nærområdet. Det er stor byggeaktivitet i Stokke, som er et attraktivt tilflytningsområde i kommunen. 

"Frydenberg er en mangfoldig barnehage med et inkluderende og engasjert personale - mye latter og moro" (sitat nåværende leder)

 

Vi tilbyr

 

 • En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune med høye krav til deg som enhetsleder/styrer
 • Teamorganisert og forpliktende samarbeid mellom de kommunale barnehagene både i lederlag og i ledegruppen som helhet.
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et fremoverlent arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kolleger både. 
 • Aktivt partssamarbeid
 • Lederstøtte gjennom organisasjon og HR avdelingen, og bistand og lederstøtte fra rådgivere i seksjon barnehage
 • Kurs i praktisk ledelse for nye ledere
 • Medlemsskap i Sandefjord kommunale pensjonskasse
 • Bedriftsidrettslag med styrketimer, yoga, treningsareale på rådhuset samt turer og sosiale sammenkomster.
 • Hyttutleie for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle et inkluderende omsorgs- leke- og læringsmiljø som støtter barnas allsidige utvikling i tråd med barnehagens samfunnsmandat, lover og forskrifter
 • Lede og administrere den overordnede spesialpedagogiske organiseringen
 • Lede og utvikle barnehagene i tråd med standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud
 • Lede og utvikle barnehagene som lærende organisasjon og involvere de ansatte i endrings- og utviklingsarbeid
 • Målrettet arbeid for økt jobbnærvær og utvikle barnehagene som en helsefremmende arbeidsplass
 • Aktivt bidra med utvikling og implementere tverrfaglig samhandling og samarbeid 
 • Ivareta personalansvaret for de ansatte, utvikle og ta i bruk deres kompetanse og ressurser
 • Bidra med å utvikle barnehagene i Sandefjord kommune som en fremtidsrettet seksjon
 • Styre barnehagen innenfor gitte økonomiske rammer og i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak 

Personlige egenskaper

 • Tydelig ledelse og relasjonelle ferdigheter
 • Gode samarbeidsegenskaper både internt og eksternt
 • Målrettet, strukturert og handlekraftig
 • Løsningsfokusert
 • Engasjement og forståelse for mangfold og inkludering
 • Innsikt i og forståelse av hva det innebærer å være leder i en politisk styrt organisasjon

    Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærer- eller annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Norskferdigheter jamfør Barnehageloven § 28
 • Krav om styrerutdanning/lederutdanning. For søkere som ikke har styrer/lederutdanning settes det krav om at det gjennomføres lederutdanning med minimum 30 studiepoeng
 • Ledererfaring
 • En mestringsorientert leder som kan gi både retning, mening og individuell oppmerksomhet
 • Du er faglig sterk og kan vise til resultater fra utviklings- og endringsarbeid
 • God kunnskap om arbeidsfeltet og lov og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Beherske relevante dataverktøy

 

 

 

Stillingsinformasjon

Stillingsstørrelse: 100 %.

 

Stillingstype: Fast

 

Stilling ledig fra: 01.04.2024

 

Menn oppfordres til å søke. 

 Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 leder. 

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Søkerliste med opplysninger om navn. alder, stilling eller yrkestittel og bosted eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodning ikke tas tilfølge vil søkeren varsles om dette. 
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest. Godkjent attest må fremvises før ansettelse. Politiattest skal ikke sendes ved søknaden. 

Om Sandefjord kommune og seksjon barnehage

Sandefjord kommune har 65 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 22 kommunale barnehager. De kommunale barnehagene tilhører kommunalområdet Kunnskap, barn og unge (KBU).

Målsettingen til KBU er at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet.

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves. Kommunen tilbyr videreutdanning i pedagogisk ledelse for pedagogiske ledere i regi av OsloMet og Imtec. Våre kommunale barnehager samarbeider om fysisk aktiv lek i Sandefjord (FLEKS) med kommunens fysio - og ergoterapitjeneste. Formålet er å sikre alle barn daglig fysisk aktivitet med vekt på forskningsbaserte metoder. 

Sandefjord kommunale barnehager fokuserer på nærværsarbeid og jobber aktivt med å styrke jobbnærvær for ansatte og skape helsefremmende arbeidsplasser med fokus på mestring og utvikling.

Er dette en stilling som gir deg lyst til å flytte til Sandefjord?

Bor du ikke i Sandefjord og tenker at dette er interessant for deg, så legger vi ved et par linker til aktuell informasjon om Sandefjord kommune, i tillegg til at du har link til kommunens egne nettsider tilgjengelig i utlysningen.

Tenk stort, tenk Sandefjord
Sandefjord kommune | Facebook
Foresatteportalen i Sandefjord kommune
Sandefjord kommune på YouTube

 

 

 

 

 

Del på:

Referansenummer:

23/39706

Fylke:

 • Vestfold og Telemark

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

31.12.2023

Tiltredelse:

01.04.2024

Arbeidssted:

Frydenberg barnehage

Kontaktpersoner:

Annemarte Meland Bekkevold

mob: +47 95 05 15 03

Kjersti Lysen

tlf: +47 33416683

mob: +47 93229846

Adresse:

Sandefjordsveien 3 3202 Sandefjord

Kart: