Sandefjord kommune Kommunalområdet kunnskap, barn og unge

Vil du bli med å skape en meningsfull barnehagehverdag, rik på gode opplevelser, lek og læring?

Pedagogisk leder/barnehagelærer

Om Modalen barnehage

Modalen barnehage er en basebarnehage som ligger sentralt og landlig rett på utsiden av bykjernen med plass til 76 barn. Barnehagen er inndelt i Stor base og Liten base. Hver base er delt i to team/ grupper; Hvitveis og Blåveis 26 barn 0-3 år, Hestehov og Prestekrage 50 barn 3- 6 år. Barnehagens grunnbemanning er 19,5 årsverk fordelt på styrer, 20% lederstøtte, 12 pedagogiske ledere/ støttepedagoger, 11 assistenter/ fagarbeidere/ støtteressurs/ minoritetsspråklig ressurs. I Modalen barnehage jobber personalet for å skape et godt og inkluderende lekemiljø for barna. Utviklingsprosjekter i barnehagen siste to år har omhandlet lek og Læring. Barnehagen har et spennende mangfold og vi har fokus på inkluderende fellesskap og språk og har deltatt i et toårig tegnspråkprosjekt hvor fokus har vært kompetanseheving. I Modalen barnehage jobber vi for et arbeidsmiljø hvor positivitet, raushet, fleksibilitet og godt samarbeid preger hverdagen. Barnehagen ligger ved innkjøringen til Sandefjord med gangavstand til sentrum, turområdene er Frydenlund, Bugårdsparken, Mokollen. 

Stillingsinformasjon

100 % fast pedagogisk leder fra 10.02.23 

100 % midlertidig pedagogisk leder fra snarest og til 31.07.23. 

 

Om Kodal barnehage

Kodal barnehage ligger i landlige omgivelser ca. 1 mil nord for Sandefjord sentrum. Barnehagen er en avdelingsinndelt med 5 avdelinger; Friskefrosk, Hopsadans, Silkesvans, Pilemus og Labbdiger. Vi har i år til sammen ca. 70 barn. Personalet består av styrer, pedagogiske ledere, fagarbeidere/assistenter, lærling og spesialpedagog. Barnehagen har lyse, store lokaler som er godt tilrettelagt for ulike aktiviteter og allsidig lek. Uteområdet har både lekeapparater og naturtomt som gir barna utfordringer og varierte lekemuligheter også utendørs. Vi legger vekt på god lek og et godt samarbeid på tvers av avdelingene. Barnehagens visjon er at vi skal være «En barnehage med samspill preget av raushet». Et godt psykososialt miljø for alle er hovedfokus. Hver dag deler vi barna inn i mindre lekegrupper. Slik sikrer vi at alle barn blir sett, hørt og anerkjent, og får utfolde seg og utvikle seg på egne premisser. De voksne er tett på, veileder og oppmuntrer slik at alle barna opplever trygghet og mestring i hverdagen.

Stillingsinformasjon: 

40 % fast barnehagelærer fra 1. februar 2023

Stillingen er p.t. på småbarnsavdeling, men en må regne med endringer fra år til år. 

 

Om Sandefjord kommunale barnehager:

Sandefjord kommune har 63 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 23 kommunale barnehager. Vi søker etter pedagoger som er målrettet og handlingskompetente, som trives i et aktivt miljø med utfordrende og spennende oppgaver. 

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «Språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves.

I forbindelse med fokusområdene til barnehagene er det igangsatt et fagutviklingsarbeid "fysisk aktiv lek i barnehagen". Utviklingsarbeidet knyttes opp mot livsmestring og folkehelse og er et samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen. 

Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og barn. Barnehagenes og skolenes viktigste mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

Det implementeres fra august 2022 ny ordning for spesialpedagogisk organisering og vi har samtidig økt pedagognormen opp til 50 % i de fleste barnehagene. Med ny spesialpedagogisk organisering er det ønske om i større grad å integrere det spesialpedagogiske arbeidet i det allmenpedagogiske barnehagetilbudet. Dette skal bidra til et bedre tilrettelagt barnehagetilbud som imøtekommer barns rett til inkludering i barnehagens fellesskap. Med felles forståelse og en helhetlig tilnærming vil vi klare å gi barn med særskilte behov et bedre tilrettelagt tilbud gjennom hele dagen. 

 

 Arbeidsoppgaver for pedagogisk leder

 • Du er leder for barnas læringsprosesser, og skal skape et trygt, utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring
 • Du har i samarbeid med spesialpedagog medansvar for å ta initiativ, være en igangsetter og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet rettet mot inkluderende praksis
 • Du leder det pedagogiske arbeidet, veileder medarbeidere og sørger for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling i barnegruppen, og har medansvar for faglig utvikling i barnehagen som helhet
 • Du har ansvar for daglig oppfølging og samarbeid med foresatte
 • Du skal samarbeide tett med annet pedagogisk personal.

 

Arbeidsoppgaver for barnehagelærer

 • Du er leder for barnas læringsprosesser i tett samarbeid med pedagogisk leder, og skal skape et trygt, utfordrende miljø for barn gjennom lek, utforskning og læring
 • Du har i samarbeid med spesialpedagog medansvar for å ta initiativ, være en igangsetter og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet rettet mot inkluderende praksis
 • Du har medansvar for å lede det pedagogiske arbeidet, veilede medarbeidere og sørge for at barnehageloven og rammeplanen oppfylles
 • Du har ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling i barnegruppen, og har medansvar for faglig utvikling i barnehagen som helhet
 • Du skal i samarbeid med det øvrige personalet sørge for at barn som mottar spesialpedagogisk hjelp, inkluderes i barnegruppen og i det allmennpedagogiske tilbudet. 
 • Du har ansvar for daglig oppfølging og samarbeid med foresatte
 • Du skal samarbeide tett med annet pedagogisk personale og de øvrige medarbeiderne.

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer/førskolelærer evt. annen pedagogisk utdanning på høyskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk, jf. Lov om barnehager.
 • Ønskelig med erfaring som barnehagelærer eller pedagogisk leder
 • Språkkrav: Personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må dokumentere norskferdigheter tilsvarende nivå B2
 • Gode digitale ferdigheter

 

Personlige egenskaper

 • Tydelig ledelse og relasjonelle ferdigheter
 • Gode kommunikasjons - og  samarbeidsegenskaper 
 • Personlig egnethet for stillingen vektlegges

 

Vi tilbyr

 • Spennende utfordringer i et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Likestilte pedagogiske ledere i et utviklende faglig miljø.
 • En lærende og mestringsorientert organisasjon.
 • Veiledningsordning for nyutdannede barnehagelærere
 • Felles plan for kompetanseheving.
 • 5 planleggingsdager i året
 • Bedriftsidrettslag med variert tilbud
 • Gode velferdstilbud til de ansatte
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Menn oppfordres til å søke. 

Lønn

Stillingene er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale. Pedagogisk leder i stillingskode 7637 og barnehagelærer i stillingskode 6709.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse.

Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted - eller arbeidskommune for hver søker er offenlig ihht. Offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodning ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette.

 
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om godkjent politiattest som må fremvises før ansettelse. Politiattest skal ikke legges ved søknaden. 

Del på:

Referansenr:

22/37691

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

08.12.2022

Tiltredelse:

Etter avtale

Arbeidssted:

Modalen og Kodal barnehage

Kontaktpersoner:

Solveig Karlstrøm

tlf: +47 33439012

mob: +47 98821840

Tove Fjørtoft

mob: +47 97688942

Adresse:

Rådhuset Sandefjordsveien 3 0000 Sandefjord