Sandefjord kommune - barnehageseksjonen

Er du en inkluderende leder og brenner for barns lek og barnehagemiljø?

Styrer

Om Sandefjord kommune og seksjon barnehage

Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 23 kommunale barnehager. De kommunale barnehagene tilhører kommunalområdet Kunnskap, barn og unge (KBU).

Visjonen til KBU er at alle barn og unge skal sikres en god oppvekst, og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæirngsløpet. Det arbeides med å utvikle tverrfaglig samhandling mellom alle sekjsoner og hjelpetjenester i KBU i prosjekt "Tenk sammen". Et av formålene med prosjektet er å sikre tidlig innsats og riktig hjelp til det beste for kommunens innbyggere.

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves. Kommunen tilbyr videreutdanning i pedagogisk ledelse for pedagogiske ledere i regi av OsloMet og Imtec. Våre kommunale barnehager samarbeider om fysisk aktiv lek i Sandefjord (FLEKS) med kommunens fysio - og ergoterapitjeneste. Formålet er å sikre alle barn daglig fysisk aktivitet med vekt på forskningsbaserte metoder. 

Sandefjord kommunale barnehager fokuserer på nærværsarbeid og jobber aktivt med å styrke jobbnærvær for ansatte og skape helsefremmende arbeidsplasser med fokus på mestring og utvikling.

 

Om Feen barnehage

Feen barnehage er en tre-avdelings barnehage med plass til 42 barn i alderen 0-6 år. Barnehagen ligger landlig til i Stokke og har flotte ute- og turområder som innbyr til lek og utforskning. Barnehagen har gode og lyse lokaler med flere aktivitetesrom med glassfasade ut mot fellesrommet. Du vil møte et faglig, engasjert og humørfylt personalet som sammen med barna skaper en meningsfull barnehagehverdag, rik på gode opplevelser, lek og læring. Barnehagens personalet er opptatt av et godt inkluderende barnehagemiljø og deltar fra høsten 21 i kompetansetilbudet inkluderende barnehagemiljø i regi av statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 

Stillingsstørrelse: 100 %.
Stillingstype: Fast
Stilling ledig fra: 20. september

 

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Lede og utvikle et inkluderende omsorgs- leke- og læringsmiljø som støtter barnas allsidige utvikling i tråd med samfunnsmandatet og barnehagens rammeplan
 • Lede og utvikle barnehagene i tråd med standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud
 • Lede og utvikle barnehagen som lærende organisasjon og involvere de ansatte i endrings- og utviklingsarbeid
 • Lede og utvikle barnehagen som en helsefremmende arbeidsplass
 • Aktivt bidra med utvikling og implementere tverrfaglig samhandling i forbindelse med "Tenk sammen"
 • Ivareta personalansvaret for de ansatte, utvikle og ta i bruk deres kompetanse og ressurser
 • Bidra til tverrfaglig samarbeid
 • Styre virksomheten innenfor gitte økonomiske rammer og i samsvar med lover, forskrifter og kommunale vedtak 
 • Barnehagene er en del av Sandefjord kommunes digitaliseringsstrategi

    Kvalifikasjoner

 • Godkjent barnehagelærer- eller annen høyskoleutdanning som gir barnehagefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Krav om styrerutdanning/lederutdanning. For søkere som ikke har styrer/lederutdanning settes det krav om at det gjennomføres lederutdanning med minimum 30 studiepoeng
 • Ledererfaring
 • En mestringsorientert leder som kan gi både retning, mening og individuell oppmerksomhet
 • Du er faglig sterk og kan vise til resultater fra utviklings- og endringsarbeid
 • God kunnskap om arbeidsfeltet og lov og avtaleverk
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Berherske relevante dataverktøy
 • Personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner må kunne dokumentere norskferdigheter

Personlige egenskaper

 • Tydelig ledelse og relasjonelle ferdigheter
 • Gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet vektlegges 
 • Målrettet, strukturert og handlekraftig
 • Løsningsfokusert
 • Engasjement og forståelse for mangfold og inkludering

Vi tilbyr

 • En spennende lederstilling i en utviklingsorientert kommune med høye krav til deg som styrer
 • Teamorganisert og forpliktende samarbeid mellom barnehagene
 • Gode muligheter for personlig og faglig utvikling
 • Et godt arbeidsmiljø med dyktige og dedikerte kollegaer
 • Eget videreutdanningstilbud for pedagogiske ledere
 • Aktivt trepartssamarbeid
 • Lederstøtte gjennom organisasjon og HR avdelingen
 • Medlemsskap i Sandefjord kommunale pensjonskasse
 • Bedriftsidrettslag
 • Hyttutleie for ansatte
 • Bedriftshelsetjeneste

 

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 9451 leder.

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Søkerliste med opplysninger om navn. alder, stilling eller yrkestittel og bosted eller arbeidskommune for hver søker er offentlig ihht. offentlighetsloven. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodning ikke tas til følge vil søkeren varsles om dette. 
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Ta med kopier av disse til et eventuelt intervju.

Det er krav om politiattest. Godkjent attest må fremvises før ansettelse. 

Del på:

Referansenr:

21/18038

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Dag

Søknadsfrist:

05.08.2021

Tiltredelse:

20.09.2021

Arbeidssted:

Feen barnehage

Kontaktpersoner:

Annemarte Meland Bekkevold

mob: +47 95 05 15 03

June Malene Jensen

mob: +47 92 68 69 43

Adresse:

0000