Sandefjord kommune Kommunalområdet Oppvekst og kunnskap

Brenner du for å jobbe med barn med spesielle behov?

Støttepedagog

Om Sandefjord kommunale barnehager:

Sandefjord kommune har 62 000 innbyggere. Det er totalt 60 barnehager i kommunen, hvorav 23 kommunale barnehager. Visjon for kommunalområdet er at alle barn og unge skal sikres god oppvekst og gis likeverdige muligheter til å gjennomføre det videregående opplæringsløpet. Vi ønsker med denne visjonen å legge til rette for en god start i livet for alle barn. 

Vi ønsker oss støttepedagoger som har en helhetlig tilnærming og som evner å se sammenheng i det spesialpedagogiske og allmenpedagogiske arbeidet. 

Det er i Sandefjordsbarnehagene utviklet en standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud. Det har vært et tverrpolitisk ønske om å sette mål for høy kvalitet i barnehagene i Sandefjord. Fokusområdene «Inkluderende fellesskap» og «Språk og kommunikasjon» er valgt med bakgrunn i hovedutvalg for kunnskap, barn og unges mål for barnehagesektoren i Sandefjord. «Barnehagen som lærende organisasjon» og «Lek og læring» er valgt ut fra kartlegging og innspill fra barnehagene samt nasjonale satsinger. Pedagogisk ledelse av barnehagen som lærende organisasjon er også en forutsetning for oppfyllelse av barnehagens forpliktelser. Sammen danner fokusområdene et bredt fundament, der barnehagens verdigrunnlag, egenart og arbeidsmåter fremheves.

I forbindelse med fokusområdene til barnehagene igangsettes det et fagutviklingsarbeid "fysisk aktiv lek i barnehagen". Utviklingsarbeidet knyttes opp mot livsmestring og folkehelse og er et samarbeid med fysioterapitjenesten i kommunen. 

Kommunen ønsker barn og unge som er fremtidsrettede, nyskapende, kritiske og undrende slik at de er klare til å møte fremtidens arbeidsmarked. Sandefjord kommune har høye forventninger til ledelse, ansatte og barn. Barnehagenes og skolenes viktigste mål er å ruste barn, unge og voksne til å møte livets oppgaver og mestre utfordringer sammen med andre.

 

Stillingsstørrelse: 30-100 %
Stillingstype: Vikariater
Stilling ledig fra: 1. august 2021

Det er behov for støttepedagoger ved flere av barnehagene våre i områdene Sandefjord, Andebu og Stokke. Som støttepedagog må du regne med å jobbe i flere barnehager og må påberegne bytte av arbeidssted. Stillingsprosenter kan kombineres til en større stilling. 

Arbeidsoppgaver

 • Støttepedagogen skal ta initiativ og være en igangsetter og pådriver i det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Støttepedagogen har ansvar for utarbeidelse og gjennomføring av individuell utviklingsplan, i samarbeid med foresatte, pedagogisk leder og styrer.
 • Støttepedagogen skal delta i samarbeidet rundt IP.
 • Støttepedagogen skal i samarbeid med pedagogisk leder sørge for at innholdet i IUP blir kjent for hele personalet og sikre at arbeidet med barnet blir hensiktsmessig fordelt.
 • Støttepedagogen skal gjennomføre tiltak i samarbeid med det øvrige personalet, og sammen med pedagogisk leder sørge for at alle på avdelingen har den informasjonen og kunnskap de har behov for.
 • Støttepedagogen skal se barnet i en helhetlig sammenheng og samtidig sikre at barn med spesielle behov blir ivaretatt i barnehagens planer.
 • Støttepedaogen skal være faglig oppdatert i forhold til barns utvikling på alle områder og på det spesifikke barnets behov.
 • Støttepedagogen skal, i samarbeid med pedagogisk leder, samarbeide med foreldrene rundt et helhetlig tilbud til barnet.
 • Støttepedagogen skal, etter behov og i samarbeid med det øvrige personalet, observere, vurdere, planlegge og tilrettelegge for systematisk arbeid i forhold til alle barn i barnehagen.Støttepedagogen skal skaffe seg oversikt over det spesialpedagogiske feltet i kommunen og kjenne til aktuelle rutiner rundt det spesialpedagogiske arbeidet.
 • Støttepedagogen skal sette seg inn i Rammeplan og barnehagens årsplan og utarbeide tiltak ut fra dette. 

 

Veiledningsansvar

Støttepedagogen har veiledningsansvar overfor det øvrige personalet i barnehagen når det gjelder barn med spesielle behov og/eller nedsatt funksjonsevne. Veiledningsplilkten innebærer:

 • Å være en god rollemodell som synliggjør metoder og faglig tenkning rundt barnet
 • Hverdagslig veiledning i situasjoner som oppstår rundt barnet

 

Kvalifikasjoner

 • Godkjent utdanning som barnehagelærer eller annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse
 • Ønskelig med erfaring fra arbeid som barnehagelærer/støttepedagog
 • Ønskelig med videreutdanning i spesialpedagogikk
 • Ønskelig med kompetanse og/eller erfaring med atferdsvansker, sammensatte vansker, tilknytingsvansker og barn med vansker i autismespekteret (EIBI)
 • Evne til å skape god struktur og oversikt for barna
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende dataferdigheter

Personlig egnethet vektlegges

Da jobben som støttepedagog kan innebære bytte av arbeidssted kreves det at den som ansettes har førerkort og disponerer bil. Det gis kjøregodtgjøring mellom arbeidsteder.

Vi tilbyr

 • Spennende faglige utfordringer i et faglig og godt arbeidsmiljø
 • Felles plan for kompetanseheving
 • Veiledning på system
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger 
 • Bedriftsidrettslag
 • Hytteleie gjennom pensjonskassen

Lønn

Stillingen er plassert i kommunens lønnsregulativ i henhold til gjeldende tariffavtale og i stillingskode 6709. 

Som ansatt er du medlem av Sandefjord kommunale pensjonskasse. Sandefjord kommune har en av markedets beste pensjonsordninger og betaler inn over 10 % av den enkeltes bruttolønn. Den ansatte trekkes 2 % i pensjonsinnskudd.

 

Andre opplysninger

Gjensidig prøvetid er 6 måneder.
Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste.
Du skal ikke sende inn vitnemål og attester. Intervju vil foregå digitalt på Teams og vi vil etterpsørre vitnemål og attester i etterkant av intervjuet.

Godkjent politiattest fremvises før ansettelse.

Del på:

Søknadsfrist:

16.06.2021

Tiltredelse:

01.08.2021

Arbeidssted:

Seksjon barnehage

Kontaktpersoner:

June Malene Jensen

mob: +47 92 68 69 43

Adresse:

0000